Uvjeti korištenja / Terms of Service

Internetske stranice tvrtke Institut za elektroničko poslovanje d.o.o. (u daljem tekstu: Tvrtka ili INSTITUT.hr) posjetiteljima i korisnicima omogućuju pristup informacijama Tvrtke u svrhu informiranja o djelatnostima tvrtke INSTITUT.hr, aktivnostima Tvrtke te informacijama i medijskim sadržajima. Web stranice www.INSTITUT.hr omogućuju korisnicima online poslovanje putem Webshopa.

Uvjeti korištenja primjenjuju se na sve sadržaje i usluge stranica www.INSTITUT.hr i tvrtke INSTITUT.hr, osim u slučajevima kad je izričito navedeno odstupanje od Uvjeta.

Autorska prava
Svi sadržaji na stranicama www.INSTITUT.hr u vlasništvu su tvrtke ili trećih strana s kojima Tvrtka ima poslovne odnose te se kopiranje ili prijepis sadržaja bez dozvole i/ili navođenja izvora, što uključuje ali ne ograničava na prijenos sadržaja kataloga proizvoda, i smatra se povredom intelektualnog vlasništva Tvrtke.

Promjena i točnost sadržaja
Svaki objavljeni sadržaj podložan je promijeni bez prethodne najave, a istinitost i točnost informacija je možda neusklađena sa trenutnim odvijanjem ili nenajavljenim promjenama poslovnih aktivnosti, te se stoga relevantnom smatraju informacije dobivene od ovlaštenih osoba Tvrtke. Za provjeru informacija Vas molimo koristite Obrazac za kontakte.

INSTITUT.hr zadržava pravo promijene ili potpunog ukidanja bilo kojeg dijela ovih stranica, u skladu s poslovnim aktivnostima i strategijom komuniciranja ili poslovanja.

Privatnost podataka
Tvrtka ne sakuplja privatne podatke posjetitelja osim onih ograničene na aktivnosti  koji koriste online Webshop za ostvarivanje pogodnosti ili poslovanje s tvrtkom.
Informacije i osobni podaci poslani kroz kontakt obrasce (formulare) koriste se samo za navedene svrhe, te ih tvrtka INSTITUT.hr ne predaje, prodaje niti daje na uvid trećim stranama sukladno Zakonu u . INSTITUT.hr može ove podatke koristiti u promotivne svrhe, slanje informacija (newsletterom ili drugim kanalima), skladu sa Zakonom o privatnosti podataka.

Odgovornost za korištenje
Tvrtka INSTITUT.hr smatra kako su korisnici ovih stranica upoznati s ovim Uvjetima te ne odgovara za aktivnosti ili informacije proizašle korištenjem stranica u suprotnosti sa ovim Uvjetima. Za svako korištenje ovih stranica koje nije u skladu sa Uvjetima, korisnik preuzima svu odgovornost koja proizlazi iz zakonske regulative.

Ukoliko smatrate ili uočite kako na ovim stranicama postoje netočni podaci, molimo Vas da nas informirate o tome, korištenjem obrasca.

Svi privatni podaci obrađuju se sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

Hvala.


Terms of Service


Website of the Institute of Electronic Business d.o.o. (original: Institut za elektroničko poslovanje d.o.o. or hereinafter: the Company or INSTITUT.hr) provide visitors and users with access to the Company's information for the purpose of informing about the activities of the company INSTITUT.hr, the Company's activities and information and media content. The website www.INSTITUT.hr enables users to do business online through the Webshop. The Terms of Use apply to all contents and services of the pages www.INSTITUT.hr and the company INSTITUT.hr, except in cases where a deviation from the Terms is explicitly stated.

Copyright
All content on the pages of www.INSTITUT.hr is owned by the company or third parties with whom the Company has business relations and copying or transcription of content without permission and / or citation, which includes but is not limited to the transfer of product catalog content, and is considered by infringing the intellectual property of the Company.

Change and accuracy of content
Any published content is subject to change without notice, and the truthfulness and accuracy of the information may be inconsistent with current or unannounced changes in business activities, and therefore information obtained from authorized persons of the Company is considered relevant. To check the information, please use the Contact Form.

INSTITUT.hr reserves the right to change or completely cancel any part of these pages, in accordance with business activities and communication or business strategy.

Data privacy
he Company does not collect private visitor data other than those limited to activities that use the online Webshop to realize benefits or do business with the Company. Information and personal data sent through contact forms (forms) are used only for the stated purposes, and the company INSTITUT.hr does not hand them over, sells or make them available to third parties in accordance with the Law in. INSTITUT.hr may use this data for promotional purposes, sending information (newsletter or other channels), in accordance with the Law on Data Privacy.

Responsibility for use
The company INSTITUT.hr considers that the users of this site are familiar with these Terms and is not responsible for activities or information resulting from the use of the site in violation of these Terms. For any use of this site that does not comply with the Terms, the user assumes all responsibility arising from legal regulations.

If you believe or notice that there is inaccurate information on this site, please inform us about it, using the form.

All private data is processed in accordance with the Personal Data Protection Act (GDPR) of Republic of Croatia.

Thank you.Važne poveznice: